Privacyreglement

In het privacyreglement is vastgelegd welke maatregelen TCB heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op alle
patiëntengegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen, zowel op papier als digitaal.

Contactgegevens:
U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer: 0208960616
U kunt ons ook mailen op e-mailadres: info@theclinicbar.nl
Op ons website https://www.theclinicbar.nl/privacy kunt u verdere informatie over onze organisatie
vinden.

Dienstverlening:
Ten behoeve van onze cliënten verlenen wij zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden
handelingen met betrekking tot die zorg.

Wat doen wij voor u?
Op basis van een door u aan ons te verstrekken opdracht gaan we de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Verzamelen en verwerken van patiëntengegevens
1. Patiëntengegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)– gezondheids- en behandelingsgegevens
– foto’s van de behandelde gebieden en een ID-foto
2. Doeleinden zijn
a. gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling,  consult, medicatie,
doorverwijzing, overdracht);
b. gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de accreditering van de praktijk;
c. andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.
3. Patiëntengegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de
doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
4. De bewaartermijn van deze patiëntendossiers wordt geregeld in de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat een praktijk de gegevens gedurende 15 jaar
moet bewaren.

Verwerking van algemene patiëntgegevens en gezondheidsgegevens
1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij
de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
2. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande
voorwaarden is voldaan:
a. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
b. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van cosmetische zorg aan de patiënt;
c. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
d. verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.3. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt door uw arts of instituties in de
gezondheidszorg, voor zover dat voor het toezicht op een goede behandeling of verzorging van de
patiënt noodzakelijk is;

4. Organisatie van de informatiebeveiliging
TCB garandeert de volgende maatregelen om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden
behandeld:
1. Alle patiëntengegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van de arts;
2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel
vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen
leveren;
3. Alleen de artsen hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn
computers voorzien van een wachtwoord.
4. Derden hebben alleen toegang tot de gegevens indien dit noodzakelijk is in verband met waarneming
of met wettelijke vereisten ter toetsing van de kwaliteit van de praktijk en zullen daartoe per keer
een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
5. Individuele persoonsgegevens mogen slechts worden gedeeld met derden indien betrokkene
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, zoals
o het gebruik van medische gegevens voor onderwijsdoeleinden.
o Het verzenden van medische informatie aan andere artsen

Rechten van de patiënt
1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens;
de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor
eventueel een redelijke vergoeding vragen;
3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens,
voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte
gegevens indien bewezen onjuist te zijn;
5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering
kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een
aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd,
dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in
zijn of haar plaats.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en
neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan
spreken wij de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze
klacht ons aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn
omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Elektronische communicatie:
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites
te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies:
Op onze website kunnen we gebruik maken van cookies. Dit gebeurt direct als u ons website
bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik
van onze website te kunnen analyseren. Wanneer we u op onze website om uw gegevens vragen, is
dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke
dienst of service. Deze gegevens gebruiken we alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat om volgende gegevens:

1- De browser die wordt gebruikt (Chrome, internet Explorer etc.)
2- Het tijdstip en de duur van de bezoek
3- Welke pagina’s bezocht zijn
4- Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Klik hier voor onze privacy verklaring

Close Menu